Mediácia

Základné princípy mediácie

 

Využitie mediácie v praxi

Občianskoprávne vzťahy

Pracovnoprávne vzťahy

Paragraph Susedské spory (poškodzovanie cudzieho majetku, domáce zvieratá, zvýšený hluk, rušenie nočného kľudu, parkovanie..)  Paragraph Spory medzi zamestnávateľom a zamestnancami
Paragraph Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva  Paragraph Spory medzi zamestnancami navzájom
Paragraph Spory vyplývajúce z prevodu nehnuteľností (darovacie zmluvy, vecné bremená, kúpne zmluvy…)  Paragraph Personálne otázky
Paragraph Dedičské spory  Paragraph Konflikty vznikajúce z pracovného pomeru
Paragraph Vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy a i.  Paragraph Konflikty vznikajúce pri ukončení pracovného pomeru a i.

Rodinnoprávne vzťahy

Obchodnozáväzkové vzťahy

Paragraph Spory súvisiace s rozvodom, rozchodom a rodičovstvom (vyživovacia povinnosť, starostlivosť o dieťa, úprava styku s dieťaťom…  Paragraph Spory medzi podnikateľskými subjektmi
 Paragraph Spory medzi rodinnými príslušníkmi  Paragraph Spory medzi vyplývajúce zo zmlúv obchodného charakteru
 Paragraph Spolunažívanie manželov, partnerov  Paragraph Spory zo spolupráce dvoch, alebo viacerých podnikateľských subjektov
Paragraph Spory týkajúce sa spôsobu výchovy detí Paragraph Konflikty vznikajúce z vnútropodnikových vzťahova i.
Paragraph Úprava vyživovacej povinnosti a i.

 

Okrem vyššie spomenutých sú to aj konflikty v oblasti školstva, zdravotníctva, enviromentálneho práva, verejnej sféry  a mnohé iné…

Výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním

 

Call Now Button