Cenník

Výkon činnosti mediátora je podľa § 4 ods. 1 zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii podnikaním a mediátor má právo na odplatu za poskytnutie svojej služby.

 

Mediácia v občianskych sporoch – fyzické osoby

(susedské a rodinné spory vo vzťahoch rodičov a detí, manželské a partnerské spory, komunitné spory, medzikultúrne,  etnické spory….)

Nemajetkové občianske spory:          25  EUR/hod.

Majetkové občianske spory:

do 1 700 EUR 35 EUR/hod.
viac ako 1 701 EUR 100 EUR/hod.

 

Mediácia v súkromnom podnikateľskom sektore

(fyzické a právnické osoby)

Nemajetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

fyzické osoby – podnikatelia 65 EUR/hod.
právnické osoby – podnikatelia 130 EUR/hod.

Majetkové spory v súkromnom podnikateľskom sektore:

do 1 700 EUR 65 EUR/hod.
od 1 701 do 3 320 EUR 100 EUR/hod.
od 3 321 do 6 640 EUR 10 % z hodnoty
od 6 641 do 16 600 EUR 7 % z hodnoty
od 16 601 do 33 200 EUR 5 % z hodnoty
viac ako 33 201 EUR 2 % z hodnoty

 

Mediácia v štátnom sektore

(štátna správa, územná samospráva, štátne zdravotnícke zariadenie, štátne inštitúcie pre výchovu a vzdelávania a pracovno-právne vzťahy v tomto sektore)

Nemajetkové a pracovnoprávne spory: 35  EUR/hod.

Majetkové spory v štátnom sektore:  

do 3 320 EUR 40  EUR/hod
od 3 321 do 6 700 EUR 8 % z hodnoty
od 6 701 do 16 600EUR 5 % z hodnoty
od 16 601 do 33 200EUR 3 % z hodnoty
od 33 201 do 66 400 EUR 2 % z hodnoty
viac ako 66 401 EUR 1 % z hodnoty

Dohodnutá cena je odmenou mediátora za výkon predmediačnej činnosti a výkon mediácie. V tejto cene nie sú zahrnuté iné vzniknuté náklady, ktoré vznikli na základe požiadavky účastníka a v jeho záujme, ktoré mediátor účtuje osobitne danému účastníkovi.

Ak dôjde k mediácii, poplatky spojené s predmediačnou činnosťou a mediáciou sa účtujú obom stranám pomerne, t. j. každá strana hradí ½ zo sumy účtovanej za predmediačnú činnosť, ak sa strany v dohode o začatí mediácie nedohodli inak.

  • Uloženie v Notárskom centrálnom registri listín 6 €/strana
  • Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy pre fyzické osoby sú spoplatnené 20 €/hod.
  • Konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy pre právnické osoby sú spoplatnené 50€/hod.
  • Za začatie mediačného konania (zastupovanie klienta), prevzatie sporu, agendy, naštudovanie písomností, alebo iných podkladov dodaných klientom, až po výzvu druhej strane sporu, prináleží jednorazová odmena 30€
  • Spísanie mediačnej dohody pre každú stranu 20€
  • V prípade prijatia návrhu na riešenie sporu mediáciou druhou stranou, sa účtuje hodinová tarifa, podľa vyššie uvedeného cenníka.
  • Zrušenie dohodnutého termínu možné max. 24h pred jeho konaním. V opačnom prípade sa účtuje 1 h mediácie, aj keď sa stretnutie neuskutoční.
Cenu je možné stanoviť aj dohodou všetkých zúčastnených strán.
Call Now Button